Brazell,B (1357) - Baudendistel,J (1449) [B20]
John Hurt Memorial 3, 24.06.2006
[Chess Tiger 14.0 (60s)]
B20: Sicilian: Unusual White 2nd moves 1.e4 c5 2.c4 d6 last book move 3.h3 Secures g4 3...Nf6 4.Nc3 Nc6 5.d3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Be3 Bd7 [7...0–0 8.Bg5=] 8.a3 Consolidates b4 [8.Qb3 0–0=] 8...0–0 9.Be2 [9.Qd2 e5 Black has a small edge] 9...Ne8 [9...e5 10.Bg5=] 10.Qc2 [10.Qd2 Nd4 11.Bd1 f5 Black is slightly better] 10...a6 Controls b5 [10...Nd4 11.Qd1 Black is slightly better] 11.0–0 [11.Qd2 Nd4 12.Bd1 e5 Black is slightly better ] 11...f5 [11...Nd4 12.Qd1 Black is slightly better] 12.Rfd1 [12.Nd5 e6 13.Bg5 Nf6 14.Nxf6+ Bxf6 15.Bxf6 Qxf6=] 12...Qc8 [Better is 12...Nd4!? 13.Bxd4 cxd4 Black is better (13...Bxd4?! 14.exf5 gxf5 15.Nxd4 cxd4 16.Na2=) ] 13.Nd5 White fights for the Initiative 13...Nc7? [13...Qd8= and Black is still in the game] 14.Nb6+- Qd8 15.Nxa8 Nxa8 16.d4 [¹16.exf5!? gxf5 17.Bg5+-] 16...f4± 17.Bc1 cxd4 [17...Nxd4 18.Nxd4 Bxd4 19.Bd2 White only has a small edge] 18.Bd3 [18.Bd2 e5±] 18...e5 19.c5 g5? [Better is 19...dxc5!? 20.Qxc5 Be6±] 20.cxd6+- g4 [20...Kh8 21.Bd2+-] 21.hxg4 Bxg4 [21...Nb6 22.g5+-] 22.Qb3+ [22.Bxa6 bxa6 23.Qxc6 Rf6 24.Qxa6 Bxf3 25.Qc4+ Kh8 26.gxf3 Rxd6+-] 22...Kh8 23.Qxb7 Qxd6 24.Bd2 Qg6 [24...Rb8 25.Qxa6 Nc7 26.Qa4 Rxb2 27.Rab1 Rxb1 28.Rxb1+-] 25.Nh4 Qg5 26.Qxc6 [26.Rdc1 Ne7 27.Bb4 Bf6+-] 26...Qxh4 [26...Bxd1 27.Bb4 Rd8 28.Rxd1 Qxh4 29.Bxa6+-] 27.Rdc1 Bh6 [27...Bh3 28.Bf1 (28.gxh3?! Qxh3 29.Bf1 Qg4+ 30.Kh2 Qh4+ 31.Kg1 Qg4+ 32.Kh2 Qh4+ 33.Kg1 Qg4+=) 28...Bxg2 29.Bxg2=] 28.Bb4 [28.Qxa6 and White can already relax 28...Qg5 29.Kf1+-] 28...Rc8 [28...Rg8 29.Bd6 Bg7+-] 29.Qxa6 [29.Qxc8+ secures the point 29...Bxc8 30.Rxc8+ Kg7 31.Rac1+-] 29...Qg5 [29...Rg8 is the last straw 30.f3 Nb6+-] 30.Rxc8+ 1–0

 

 

Brazell-Baudendistel.htm
Brazell-Baudendistel.htm
Game Viewer from MyChess.com